JAPAN bandiera

pittogramma
GYMNASTICS
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Gold Masao Takemoto, Takashi Mitsukuri, Takashi Ono, Yukio Endo, Nobuyuki Aihara, Shuji Tsurumi Team competition and individual Compulsory Exercises (men)
Gold Nobuyuki Aihara Special competition Individual Floor Exercise (men)
Gold Takashi Ono Special competition Individual Bar (men)
Gold Takashi Ono Special competition individual Vault (men)